• Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
  • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
  • Μελέτες Βιωσιμότητας.
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.
  • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.