• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών και σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.
  • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις.
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
  • Φορολογία εισοδήματος εταιρειών δηλαδή νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων.
  • Παρακολούθηση του ΦΠΑ  έτσι ώστε  να είστε συνεχώς ενήμεροι.
  • Έλεγχος και παρακολούθηση του λογιστικού αποτελέσματος σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να έχετε διαρκώς μια πλήρη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σας.