• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών και σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.
  • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις.